A short film documenting a 1931 ascent of the Exum Ridge of the Grand Teton, Teton Mountain Range, Wyoming, USA.