1990 Toyota Land Cruiser FJ62 – Bridger Mountains, Southwest Montana, USA